Regulamin Konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem konkursu jest firma Craftoholic Mom Karolina Milewicz z siedzibą w Gdańsku, ul. Wrześniowa 23, o numerze NIP 584-247-89-05 (dalej zwana „Organizatorem”).
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
1.3. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej sklepu Craftoholic SHOP (www.craftoholicshop.com) przez cały okres trwania konkursu.
1.4. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona zakupu w sklepie internetowym www.craftoholicshop.com lub w sklepie stacjonarnym Craftoholic SHOP w Gdańsku na Miszewskiego 16.
1.5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i inne osoby współpracujące przy organizacji Konkursu.
1.6 Konkurs skierowany jest do klientów internetowego i stacjonarnego sklepu Craftoholic SHOP.
1.7 Zakupy poprzez Allegro i Dawanda nie kwalifikują się do udziału w konkursie.

2. WARUNKI OGÓLNE

2.1 W konkursie mogą wziąć udział osoby, które dokonały zakupów za minimum 99 zł (bez uwzględnia kosztów przesyłki) w sklepie internetowym www.craftoholicshop.com lub w sklepie stacjonarnym Craftoholic SHOP w Gdańsku, Miszewskiego 16, posiadają potwierdzenie zakupu w formie paragonu lub faktury oraz dokonają  poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Dokument zakupu należy przechowywać do celów weryfikacji zgłoszenia oraz wydania nagrody.
2.2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2.3. Okres sprzedaży produktów uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie rozpoczyna się w dniu 27 Listopada 2017 r. a kończy w dniu 15 Grudnia 2017 r.
2.4. Produkty umożliwiające udział w Konkursie to są produkty stanowiące asortyment sklepu Craftoholic SHOP.
2.5. Zgłoszenia należy dokonać poprzez zarejestrowanie się w Okresie trwania Konkursu na stronie internetowej www.craftoholicshop.com poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Konieczne jest podanie: miejsca dokonania zakupu, imienia, nazwiska, numeru paragonu lub faktury, numeru telefonu i adresu e-mail Uczestnika. Przyjęcie Zgłoszenia dokonanego poprawnie w niniejszej formie przez system internetowy jest potwierdzona od razu po dokonaniu zgłoszenia.

2.6.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone w zgłoszeniu.
2.7. Zgłoszenia niepoprawne to Zgłoszenia dokonane w sposób niezgodny z zasadami podanymi w pkt 2.5., w tym dokonane poza Okresem Konkursu. Zgłoszenia niepoprawne nie biorą udziału w Konkursie.
2.8. Uczestnik może dokonać zakupu dowolnej liczby Produktów każdorazowo na łączną kwotę co najmniej 99 zł (bez uwzględnienia kosztów transportu) i przysłać dowolną liczbę Zgłoszeń, pod warunkiem, że jedno opłacone zamówienie stanowi jedno Zgłoszenie. Uczestnik może zgłosić ten sam zakup tylko jeden raz w Okresie Konkursu. W przypadku stwierdzenia zgłoszenia przez jednego Uczestnika więcej, niż jeden raz tego samego numeru zamówienia, w Konkursie jest brane pod uwagę wyłącznie pierwsze Zgłoszenie. Przedstawienie wszystkich oryginałów dokumentów zgłoszonych do Konkursie przez Uczestnika, jest warunkiem koniecznym do nabycia prawa do nagrody, pod rygorem wykluczenia z Konkursu. Tylko opłacone zamówienia (najpóźniej do 15.12.2017r.) biorą udział w Konkursie.
2.9. Łączenie zamówień w jedną przesyłkę na życzenie klienta w celu opłacenia tylko jednej wysyłki, powoduje, iż Uczestnik ma możliwość tylko jednego zgłoszenia w Konkursie.
2.10. Osoby korzystające z indywidualnie wynegocjowanych rabatów oraz rabatów hurtowych nie mogą brać udziału w Konkursie.
2.11. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia, w rozumieniu prawa cywilnego.
2.12. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), dalej „ustawa o ochronie danych osobowych”. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Organizator. Zebrane dane osobowe są przetwarzane w celach marketingowych oraz w celu przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas mają prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania tych danych w celach związanych z Konkursem oraz w celach marketingowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika jest niezbędne do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród.
2.13. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować na adres Organizatora podany w pkt 1.1 powyżej.


3 OBSZAR, NA KTÓRYM URZĄDZANY JEST KONKURS

3.1. Konkurs przeprowadzany jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

4. CZAS TRWANIA KONKURSU

4.1. Sprzedaż Produktów, uprawniająca do wzięcia udziału w losowaniu nagród, trwa w Okresie Loterii, tj. od godziny 00.00 dnia 27 listopada 2017 roku do godziny 23.59 dnia 15 grudnia 2017 roku.

5. NAGRODA W KONKURSIE

5.1. W Konkursie przyznawana jest następujące nagroda:
- Maszyna do szycia Juki HZL-HD40
- zestaw tkanin


6. MIEJSCE I TERMIN KONKURSU

6.1. Wybór zwycięzcy w ramach Konkursu odbędzie się w siedzibie Organizatora w dniu 18 grudnia 2017r.

7. SPOSÓB I TERMIN OGŁASZANIA WYNIKÓW

7.1. Zwycięzca konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.craftoholicshop.com. Informacje będą dostępne od dnia 18 grudnia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

7.2. Laureat jest informowany o wygranej telefonicznie na numer telefonu podany w Zgłoszeniu. Podczas rozmowy telefonicznej proszony jest o przesłanie danych:
a) oryginał dokumentu zakupu uprawniający do otrzymania danej nagrody. W przypadku zarejestrowania większej liczby zgłoszeń - wszystkie oryginały zgłoszone do Konkursu;
b) dane osobowe - imię, nazwisko, adres zamieszkania
c) numer telefonu – podany w Zgłoszeniu Konkursu
e) własnoręcznie wypełnione i podpisane oświadczenie

8. MIEJSCE I TERMIN WYDAWANIA NAGRÓD

8.1. Nagroda główna wydawana jest po wcześniejszym uzgodnieniu z Laureatem w sklepie stacjonarnym Organizatora lub przesyłką kurierską, ze zwrotnym dokumentem potwierdzającym odbiór.

do góry
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl